Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia do Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie

 Osoby ubiegające się o zamieszkanie w naszym domu mogą być przyjęte na podstawie:

  1. Skierowania wydanego przez gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W takim przypadku należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, następujące dokumenty:

  • pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy
  • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury
  • oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc
  • oryginały zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia
  • wyniki badań; OB, mocz, morfologia, HBS, RTG klatki piersiowej.

Dalszym postępowaniem kieruje ośrodek pomocy społecznej.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Osoba umieszczana w domu pomocy społecznej musi wyrażać zgodę na pobyt, w przypadku braku zgody należy zwrócić się do Sądu o wydanie stosownego postanowienia (wystarczy postanowienie o umieszczeniu bez zgody bez konieczności ubezwłasnowolnienia osoby).

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społeczny przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Odwołanie nie podlega opłatom.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi: 3 150,00 zł