Nasz zespół

Siostra  dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie. Realizuje ona zadania przy pomocy działu administracyjno – księgowego, opiekuńczo – terapeutycznego i gospodarczo – obsługowego.

Pracownicy działu administracyjno księgowego wykonują zadania Domu w zakresie:
obsługi biurowej i personalnej, wydatkowania środków budżetowych, opracowywania
analiz ekonomicznych, sprawozdawczości oraz sprawują bezpośredni nadzór nad zgodną
z przepisami realizacją budżetu. W skład działu wchodzą:

1)      główny księgowy
2)      referent administracyjny

Pracownicy działu opiekuńczo – terapeutycznego zapewniają mieszkańcom fachową opiekę medyczną i specjalistyczną opiekę lekarską, mającą na celu przywrócenie, utrzymanie i podnoszenie sprawności zdrowotnej, fizycznej i psychicznej mieszkańców; koordynują świadczenia zdrowotne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; podejmują działania służące aktywizowaniu mieszkańców; udzielają im pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz pomagają mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych i rozwijaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem; opracowują indywidualny plan wsparcia mieszkańca oraz wspólnie z mieszkańcem go realizują. W skład działu wchodzą:

1)      pielęgniarki
2)      opiekunki
3)      pokojowe
4)      pracownik socjalny
5)      pracownik terapii zajęciowej
6)      fizykoterapeuta
7)      psycholog
8)      instruktor kulturalno-oświatowy
9)      kapelan

Pracownicy działu gospodarczo – obsługowego są odpowiedzialni za zaopatrzenie placówki w artykuły spożywcze i gospodarcze, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz środki czystości; dbają o utrzymanie obiektu w należytym porządku i stanie technicznym; są odpowiedzialni za żywienie i magazynowanie żywności. Dietetyk i pracownicy kuchni wykonują prace związane z żywieniem mieszkańców w oparciu o zlecone przez służby sanitarno – epidemiologiczne normy żywieniowe oraz zgodnie z zasadami dietetyki, przy uwzględnieniu diet specjalistycznych. W skład działu wchodzą:

1)      dietetyk
2)      kucharki
3)      pomoc kuchenna
4)      magazynier
5)      kierowca – konserwator
6)      praczka